• English (English)
مهندسی پزشکی آویژه درمان

لیزر مدل Lumix PLUS-ULTRA

لیزر های فیزیولاین ایتالیا، ابداع کننده اولین نسل لیزر های چندین طول موج همزمان هستند. در این لیزر ها طول موج های پیوسته ، پالس و سوپرپالس قابل انتخاب و استفاده در فرآیند های مختلف درمانی هستند . همچنین دستگاه توانایی ترکیب موج های فوق و ساخت مد اختصاصی CPS (Continous, Pulsed , Superpulsed) را دارا است.
این لیزر ها با قابلیت های ممتاز و ویژه خود جهت موارد درمانی در فیزیوتراپی ، طب توانبخشی ، طب ورزش و ارتوپدی بهترین عملکرد را از خود نشان می دهند.